Knihovní řád

Výtah z knihovního řádu

Registrace uživatele

Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovnicí podle osobních dokladů uživatele.

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.

Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou knihovního řádu.

 

 Výpůjční služba

  • Výpůjční lhůta je stanovena knihovním řádem knihovny. Po uplynutí výpůjční lhůty je možné si výpůjčku prodloužit, nežádá-li ji jiný uživatel.
  • Uživatel má možnost požádat o rezervaci půjčeného dokumentu.
  • Uživatel má možnost požádat o meziknihovní výpůjční službu v případě, že dokument nenalezl ve fondu knihovny.
  • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jakékoli poškození či ztrátu je povinen knihovně uhradit.

Přístup na Internet

  • Uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem pro práci s Internetem, řídit se jeho ustanoveními a dbát pokynů knihovníka.
  • Práce v síti Internet je bezplatná.
  • Knihovna není zodpovědná za obsah souborů a informací nalezených na Internetu.
  • Uživatel nesmí vyhledávat, prohlížet a nahrávat materiály obsahu pornografického a propagujícího rasismus, materiály nábožensky a národnostně urážející, podněcující k násilí nebo k užívání drog a všechny další materiály, které jsou v rozporu se zákonem.
  • Náklady, které vzniknou nedodržením pravidel stanovených provozním řádem pro práci s Internetem, je uživatel povinen uhradit.
  • Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů.

 

Úplné znění knihovního řádu: Knihovní řád 2023.pdf (6682955)